Projekbeskrivelse

GPS-sporingsenheder falder ind under kategorien ‘personlige alarmer og pejlesystemer’, der er omfattet af Servicelovens regler om magtanvendelse § 125. Ifølge Serviceloven kan en personbåren GPS anvendes, medmindre den pågældende modsætter sig dette. Hvis personen modsætter sig, kan den lokale kommunalbestyrelse træffe afgørelse om, at GPS må anvendes alligevel. Det forudsætter, at der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv (eller andre) for fare. Tilladelse til brug af GPS mod pågældendes vilje gælder normalt for en begrænset periode, men kan også gøres tidsubegrænset.

I ganske særlige undtagelsessituationer er det muligt at anvende magt overfor bl.a. mennesker med en demenssygdom, der er så fremskreden, at han/hun ikke længere kan varetage egne interesser i forhold til det sociale område.

Reglerne om magtanvendelse gælder kun for demente borgere, der ikke længere har handleevne i behold til at samtykke på området. Disse regler gælder kun på det sociale område og ikke for behandling.

Det betyder eksempelvis, at der, hvis betingelserne er opfyldt, kan anvendes magt til nedre hygiejne, men der kan ikke anvendes magt til at lægge et kateter, da dette er behandling.

Magtanvendelse er, når personalet gennemfører omsorgen med magt.

Magtanvendelsesreglerne regulerer udtømmende, hvilke former for magt, der lovligt kan anvendes inden for det sociale område.

(Kilde: Videnscenterfordemens.dk)

Alarmer og pejlesystemer (gps) (servicelovens § 125, stk. 1 og stk. 2)

Forlader en dement sin bolig, og er der derved risiko for personskade for vedkommende selv, kan personalet beslutte at bruge en personlig alarm eller et pejlesystem (gps) til den demente, som en del af den daglige omsorg og pleje, hvis den demente ikke selv kan give samtykke og heller ikke protesterer mod tiltaget.

I denne situation er der ikke tale om magtanvendelse, og tiltaget skal derfor ikke registreres og indberettes. Hvis den demente protesterer mod alarmen/pejlesystemet, kan personalet anmode kommunen om tilladelse til at opsætte personlige alarm- eller pejlesystemer.

Det skal være dokumenteret, at den demente forlader boligen og ikke kan tage vare på sig selv, og personalet skal uden held have afprøvet forskellige pleje- og socialpædagogiske tiltag for at undgå, at den demente forlader boligen, før alarm- og pejlesystemer overvejes.

En afgørelse om alarm- og pejlesystemer kan overfor borgere med demens være tidsubegrænset.  Tiltaget skal løbende vurderes.

(Kilde: Videnscenterfordemens.dk)